BRANDWERK.AGENCY
Gebroeders Vandeveldestraat 68, 9000 Gent (België)

Telefoon: +32 (0) 474 91 13

Mail: info@brandwerk.be

BTW‐BE: 0633.784.439

Algemene voorwaarden

 1. Alle facturen zijn 50% na schriftelijke goedkeuring van de offerte of na goedkeuring van de te leveren diensten en voor 50% binnen de 14 dagen na oplevering betaalbaar, tenzij anders vermeld op de offerte of factuur.
 2. Bij niet betaling van een factuur uiterlijk op de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling, vanaf de vervaldag interest verschuldigd bepaald overeenkomstig de wet op de betalingsachterstand bij handelstransacties. Er is tevens, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een schadevergoeding verschuldigd voor de administratieve en andere kosten ingevolge laattijdige betaling gelijk aan 8,5 % van het bruto factuurbedrag met een minimum van 250 euro en een maximum van 2.500 euro. De toepassing van de schadevergoeding sluit toepassing van de weg op de betaalbaarheid van de erelonen van een raadsman, bij gerechtelijke invordering, evenals de invordering van andere kosten verbonden aan gerechtelijke invordering zoals o.m. dagvaarding- of oproepingskosten, rolrechten en/of kosten verbonden aan arbitrage niet uit.
 3. Zolang de geleverde content en/of diensten niet volledig werden betaald, blijven ze de volle eigendom van Brandwerk Cycling Media.
 4. Bij niet betaling van een factuur op vervaldag worden alle overige opstaande facturen op de opdrachtgever opeisbaar. Brandwerk Cycling Meda heeft desgevallend het recht alle lopende opdrachten met de opdrachtgever als van rechtswege ontbonden te beschouwen ten laste van de opdrachtgever.
 5. Brandwerk Cycling Media behoudt het recht voor de overeenkomst als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, surseance van betaling en kennelijk onvermogen van de opdrachtgever.
 6. De gedeeltelijke benutting van de geleverde diensten heeft de aanvaarding van het geheel tot gevolg. Gebreken aan een gedeelte van de levering geven de opdrachtgever niet het recht to afkeuring van het geheel.
 7. Wanneer Brandwerk Cycling Media ten gevolge van overmacht, waar staking onder valt, niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, behoudt hij het recht de overeenkomst te beëindigen zonder dat er enige schadevergoeding verschuldigd is.
 8. Bij bestelling waarbij levertermijnen schriftelijk kenbaar zijn gemaakt en beide partijen hiermee akkoord zijn gegaan, begint de termijn vanaf de eerste werkdag volgend op het volledig overhandigen van allee briefings, materialen, teksten en documenten die nodig zijn om het erk te kunnen uitvoeren.
 9. Voor het uitvoeren van een werk, op verzoek van de opdrachtgever binnen een kortere termijn dan welke normaal voorzien was, worden extra kosten in rekening gebracht.
 10. Bij laattijdige levering van briefings, informatie, teksten of gelijkaardig door de opdrachtgever, waardoor het werk vertraging oploopt, wordt alle verdere verantwoordelijk door Brandwerk Cycling Media afgewezen. Dit is eveneens het geval bij niet-voorziene onderbrekingen wijzigingen.
 11. In geval van annexatie van de opdracht, voor of tijdens uitvoering ervan, is de opdrachtgever een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 50 % van de waarde van de bestelling, evenals vergoeding van alle kosten die nodig zijn voor de uitvoering van het gehele werk te verrekenen.
 12. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
 13. Vanaf de periode van de contractuele samenwerking en tot en met zes maanden erna mogen de medewerkers (contentcreators, influencers, producers, videomakers, creatieve, audiovisuele medewerkers, …) aangeleverd door Brandwerk Cycling Media, door de klant niet rechtstreeks benaderd worden zonder Brandwerk Cycling Media als tussenschakel in de communicatie; nog voor contractuele diensten, nog voor andere diensten binnen het bedrijf; en door de klant niet overgedragen worden aan derden die geïnteresseerd zijn in de diensten van de medewerkers. Indien bovenstaande geschaad wordt, is de klant verplicht de som te betaling aan Brandwerk Cycling Media die Brandwerk Cycling Media door het verbreken van de bepaling mislopen is.
 14. Brandwerk Cycling Media is niet verplicht de geleverde content of data op te slaan of permanent bij te houden. Als toch een bewaring wordt overeengekomen kan hiervoor toeslag gevraagd worden.
 15. De bewaring van goederen in afwachting van de levering of de afhaling, geschiedt op het risico van de opdrachtgever.
 16. De informatie en documenten toebehorend aan de opdrachtgever en aan Brandwerk Cycling Media toevertrouwd voor de uitvoering van de opdracht, worden bewaardo p risico van de opdrachtgever, zonder dat Brandwerk Cycling Media verantwoordelijk kan worden gesteld voor hun beschadiging of vernieling nog in geval van verlies, welke ook de oorzaak hiervan zijn. Brandwerk Cycling Media houdt zich het recht voor deze in zijn bezit te houden tot na de volledige betaling van wat door de opdrachtgever verschuldigd is.
 17. Wat wordt aangeleverd door Brandwerk Cycling Media is onderworpen aan de wetten op de auteursrechten, zowel wat het beeld als wat de materiële drager betreft en kunnen niet afgestaan worden aan derden, behoudens schriftelijke toestemming. Auteursrechten, zijn nooit inbegrepen in de geleverde content. Door Brandwerk Cycling Media gecreëerde content blijft dan ook haar eigendom. De opdrachtgever kan voor of na levering van het werk de opdracht niet eisen. De opdrachtgever kan de aangifte ervan niet eisen.
 1. Het recht tot reproductie of “copyright” van wat wordt geleverd door Brandwerk Cycling Media is begrensd tot de opdrachtgever zelf en tot het specifiek gebruik, reproductie of publicatie waarvoor de opdracht werd gegeven met uitsluiting van het recht op wijziging of aanpassing. Het wordt slechts afgestaan of overgedragen mits betaling van de overeengekomen prijs bepaald in functie van de aard het gebruik.
 2. De exclusiviteit van wat wordt aangeleverd, wordt door Brandwerk Cycling Media niet gewaarborgd behoudens uitdrukkelijke andersluidende overeenkomst.
 3. Behalve indien schriftelijk anders afgesproken zal in geval van publicatie en/of reproductie van datgene wat wordt geleverd de naam van Brandwerk Cycling Media vermeld worden, de klant verbindt er zicht toe hiervan op eerste verzoek bewijs te leveren met mededeling van de oplage.
 4. Elke klacht betreffende de levering en elk protest, dienst gegrond en behoorlijk gemotiveerd, uiterlijk binnen de acht dagen na ontvangst van de geleverde content of dienst per aangetekend schrijven te worden kenbaar gemaakt aan Brandwerk Cycling Media. Deze klacht en of protest dient voor elk gebruik kenbaar gemaakt.
 5. De verantwoordelijkheid van Brandwerk Cycling Media is absoluut, zowel voor wat betreft vergoeding van schade, intresten en kosten, beperkt tot de teruggave of gedeeltelijke teruggave van de prijs die zij ontvangen heeft voor het niet-conforme gedeelte van de order.
 6. Brandwerk Cycling Media wijst verder alle verantwoordelijkheid af, zo ook voor alle schade toegebracht aan goederen of personen door geleverde of verkochten diensten.
 7. De leveringstermijnen zijn slechts indicatief en vertraging in levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op de ontbinding van de overeenkomst.
 8. De opdrachtgever is tevens aansprakelijk voor betaling van de rekeningen, zelfs indien de opdrachtgever verzoekt deze aan derden te factureren en indien Brandwerk Cycling Media hiermee instemt.
 9. De opdrachtgever is tevens verantwoordelijk voor inbreuken op wettelijke bepalingen inzake auteursrechten, reproductie, artistieke of industrieel eigendom, oneerlijke concurrentie, beschermde producten en dergelijke, wanneer hij een bestelling doorgeeft. Hij vrijwaart Brandwerk Cycling Media uitdrukkelijk van alle financiële of gerechtelijke gevolgen die hieruit zouden voorspruiten.
 10. Diegene die opdracht geeft to (re)productie van logo’s, gedeponeerde merken, merknamen, lettertypes e.d. wordt verondersteld hiertoe gemachtigd te zijn en over de nodige toelatingen te beschikken. Alle verantwoordelijkheid, royalties, toelatingen enz. zijn ten alle tijde voor rekening van de opdrachtgever.
 11. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. In geval van enig geschil omtrent de uitvoering van deze overeenkomst wordt van de partijen verwacht dat deze alles in het werk stellen om een minnelijke oplossing te vinden.
 12. Bij gebrek aan een minnelijke oplossing kan het geschil voorgeld worden aan een centrum voor arbitrage en mediatie (zoals CEPINA) of een bevoegde rechtbank. De bevoegde rechtbank is de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement waarin de maatschappelijk zetel van de leverancier gelegen is.

De algemene voorwaarden zijn het laatst bewerkt op 22/10/2018.